3M Oficjalny Dystrybutor Rozwiązania dla Przemysłu
SCHOWEK 
Dodaj produkty do schowka
PORÓWNAJ 
Dodaj produkty, aby je porównać
KOSZYK 
Twój koszyk na zakupy jest pusty

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.horus.net.pl prowadzony jest przez spółkę HORUS Innowacyjne Materiały Przemysłowe sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim przy ul. Unii Europejskiej 33, 86-050 Solec Kujawski, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000066320, o kapitale zakładowym 50.000,00 PLN, NIP: 9671071523, REGON: 092520908, adres poczty elektronicznej: info@horus.net.pl. numer telefonu kontaktowego: 52 325 80 35.

Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż dla firm i instytucji.

1. DEFINICJE

Definicje:

 1. Formularz Rejestracji – formularz udostępniony w ramach Sklepu Internetowego umożliwiający utworzenie konta;
 2. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz, składający się z kolejnych stron: : dane kupującego, adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, podsumowanie zamówienia, udostępniony w ramach Sklepu Internetowego umożliwiający złożenie Zamówienia w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnej, jeżeli posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie czynności prawnej, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór danych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy m. in. informacje o złożonych Zamówieniach;
 6. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 7. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektroniczonej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej Usługobiorcom automatycznie otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informację o Produktach w Sklepie Internetowym;
 8. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego;
 9. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
 11. Sklep Internetowy – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.horus.net.pl;
 12. Sprzedawca; Usługodawca – HORUS Innowacyjne Materiały Przemysłowe sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim przy ul. Unii Europejskiej 33, 86-050 Solec Kujawski, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000066320, o kapitale zakładowym 50.000,00 PLN, NIP: 9671071523, REGON: 092520908, adres poczty elektronicznej: info@horus.net.pl. numer telefonu kontaktowego: 52 325 80 35.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 14. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 15. Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnej, jeżeli posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie czynności prawnej, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.
 2. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając Zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności dostępne w Sklepie Internetowym Usługi Elektroniczne, warunki zawierania Umowy Sprzedaży, sposoby płatności, koszt, termin i sposoby dostawy Produktów, postępowanie reklamacyjne, prawo odstąpienia od umowy.
3. USŁUGI ELEKTRONICZNE
 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter:
 1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po kliknięciu w pole „Rejestracja”, następnie wypełnieniu Formularza Rejestracji i kliknięciu w pole „Zarejestruj”. Po prawidłowym dokonaniu rejestracji Usługobiorca otrzyma na wskazany w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej, widomość e-mail potwierdzającą założenie Konta wraz z podanym hasłem;
 2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia następuje po uzupełnieniu lub potwierdzeniu danych na kolejnych stronach wirtualnego koszyka: dane kupującego, adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, podsumowanie zamówienia i kliknięciu w pole „składam zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).
 3. Newsletter - korzystanie z Newslettera następuje poprzez wpisanie adresu e-mail w polu znajdującym się na dole strony internetowej www.horus.net.pl
 1. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne, a Usługodawca świadczy te usługi 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Konto oraz Newsletter świadczone są przez czas nieoznaczony, z kolei korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą potwierdzenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty za jego pośrednictwem.
 3. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, obsługującą JavaScript oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies; ponadto niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 7. Usługodawca oraz Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 8. Wypowiedzeniu może ulec bezterminowa umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej, o charakterze ciągłym tj. Konto i Newsletter.
 9. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@horus.net.pl lub też pisemnie na adres: ul. Unii Europejskiej 33, 86-050 Solec Kujawski. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu, chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
 10. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
4. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
 4. Klient może składać Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień lub za pomocą poczty elektronicznej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Klienta wskazanych w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji, a także wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedającego.
Zawarcie umowy za pomocą Formularza Zamówień:
 1. Składanie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia odbywa się albo po uprzednim założeniu Konta i zalogowaniu się.
 2. Wysłanie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „składam zamówienie”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Po złożeniu Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
Zawarcie umowy za pomocą poczty elektronicznej:
 1. Złożenie Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej może zostać złożone poprzez przesłanie istotnych postanowień Umowy Sprzedaży tj. informacji o zamówionym Produkcie, jego ilości oraz cenie, na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 2. W braku oznaczenia przez Klienta w Zamówienia terminu, w którym będzie oczekiwać odpowiedzi Sprzedawcy, Zamówienie złożone przez Klienta przestaje wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie dłużej jednak niż z upływem 1 dnia roboczego od dnia złożenia Zamówienia.
 3. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: a) udostępnienie niniejszego Regulaminy na stronie Sklepu Internetowego, b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 9 oraz 12 powyżej , a także poprzez c) dołączenie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 5. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 1. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
 2. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 3. płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu DotPay.pl
 1. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu DotPay.pl prowadzi spółka PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł.
6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 1. przesyłka kurierska,
 2. przesyłka kurierska pobraniowa.
 3. odbiór osobisty pod adresem ul. Unii Europejskiej 33, 86-050 Solec Kujawski w godzinach od 7:00 do 15:00 po okazaniu dowodu zapłaty;
 1. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
 2. Realizacja Zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.
 3. Maksymalny czas realizacji Zamówienia (do wysłania Produktu do Klienta) wynosi 7 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie (do 10 dni).
 4. W przypadku zamówień składających się z kilku Produktów, mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
7. SPRZEDAŻ NA RZECZ KONSUMENTÓW
 1. W przypadku sprzedaży na rzecz Konsumentów Sprzedawca udostępnia wyłącznie następujące sposoby dostawy Produktu:
 1. przesyłka kurierska,
 2. przesyłka kurierska pobraniowa.
 1. Ponadto w przypadku sprzedaży Produktów na rzecz Konsumentów całość zapłaty Konsument przelewa na konto bankowe Sprzedawcy, w tytule przelewu wskazując asortyment, za który płaci.
 2. Dowodem sprzedaży Produktów na rzecz Konsumentów jest faktura imienna.
8. REKLAMACJE PRODUKTÓW Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI PRODUKTU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w ustawie Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. Zawiadomienia o niezgodności towaru z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania Klient może dokonać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: info@horus.net.pl lub też listownie na adres ul. Unii Europejskiej 33, 86-050 Solec Kujawski. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
9. REKLAMACJE ZWIĄZANE Z ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@horus.net.pl lub też pisemnie na adres: ul. Unii Europejskiej 33, 86-050 Solec Kujawski.
 2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych, co ułatwi i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź na reklamacje jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba, że Usługobiorca poda inny sposób.
10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło dostarczenie Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: (1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Konsument jest zobowiązany do odesłania lub przekazania Produktu Sprzedawcy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy; ponadto zobowiązany jest do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu.
 5. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres: HORUS Innowacyjne Materiały sp. z o.o. ul Unii Europejskiej 33, 86-050 Solec Kujawski.
 6. Sprzedawcy przysługuje prawo do powstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba ze Konsument wyraźnie wskaże inny sposób; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 1. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub w części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem zostaje wyłączona.
 3. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym Konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty rzeczy lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, ze w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem.
12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 2. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
 3. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 5. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informację na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający konto Klienta nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Sprzedawca oświadcza, że nie obowiązuje u niego kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 7. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01 września 2021 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.
15. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2: Polityka prywatności

Nasza wizja:

Być preferowanym dostawcą innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez partnerskie relacje z naszymi klientami.

KONTAKT

Siedziba: 52 325 80 35
Napisz do nas

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

NEWSLETTER

Siedziba firmy
86-050 Solec Kujawski
ul. Unii Europejskiej 33
woj. kujawsko-pomorskie
Biuro handlowe
64-920 Piła
ul. Okrzei 18
woj. wielkopolskie