Zarejestruj się
Nowa przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9002NC
z filtrem spawalniczym i nagłowiem

RODO

Polityka prywatności.

W firmie Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Od 25.05.2018 r. obowiązuje europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane RODO. W związku z tym rozpoczynamy proces zbierania zgód od użytkowników na zbieranie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać drogą mailową (odo@horus.net.pl).

 

Źródło pozyskania Państwa danych.

Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

 

Administrator Państwa danych.

Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 32, 85-236 Bydgoszcz

tel. 52 325 80 23, e-mail: odo@horus.net.pl

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066320 w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego - 50.000,00 PLN, NIP: 967-10-71-523, REGON: 092520908 

 

Spółka powiązana

Przedsiębiorstwo Handlowe Papirus Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 32, 85-236 Bydgoszcz

tel. 65 513 12 94, e-mail: biuro@satra.pl

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000099053 w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego - 698.000,00 PLN, NIP: 967-11-24-857, REGON: 092967064

 

Rodzaj przetwarzanych danych.

Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe przetwarza następujące kategorie danych:

  • dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon, mail)
  • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
  • dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;

 

Cel przechowywania Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

  • w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
  • w celu zawarcia i wykonania umowy
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe, np. wystawienia faktury lub rachunku,
  • w celu założenia i administrowania Państwa konta internetowego na stronie www.horus.net.pl
  • w celach marketingowych produktów i usług, jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą

 

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Cofnięcie zgody.

Jeśli chodzi o wyrażenie zgody, to można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail (odo@horus.net.pl), zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe jest legalne.

 

Przekazywanie Państwa danych osobowych.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Okres przechowywania Państwa danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe i jakie mogą być podnoszone wobec Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Dane osobowe uzyskane w celu rekrutacji, będą przetwarzane tylko na potrzeby danej rekrutacji.

 

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).